Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Bu Bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) 10. maddesi gereğince yapılmaktadır.

HSBC Bank A.Ş. (“HSBC”) olarak, Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve bu Sözleşme’nin eki niteliğindeki Sözleşmelerin (“Ekler”) konusu tüm ürün ve hizmetleri yurtiçinde ve yurtdışında kesintisiz olarak müşterilerimize sunmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Siz değerli müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi sunmak amacıyla elde ettiğimiz kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliliğinin sağlanması için gerekli tedbir ve kuralları uygulamakta ve benimsemiş bulunmaktayız. HSBC bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin Bankaya duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. HSBC, Bankacılık Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Bankamızın bağlı bulunduğu ve uluslararası finans sektöründe köklü bir yeri olan HSBC Grubunun uzun yıllardır önem verdiği ilkelerinden biri olan Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası çerçevesinde düzenlenmiş olan bankacılık sırrı, müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uymaktadır.

İşbu bilgilendirme; siz değerli müşterilerimize Sözleşme ve Ekleri tahtında sunmuş olduğumuz temel bankacılık hizmetleri, yatırım hizmetleri, saklama hizmetleri, sigorta işlemleri gibi farklı amaçları da kapsayacak şekilde her türlü ürün ve hizmetin sağlanmasında gerektiği takdirde kullanılan kişisel verilerinizin ne şekilde elde edildiğine, işlendiğine, paylaşıldığına, silindiğine ve/veya imha edildiğine dair önemli bilgiler içermektedir. Bankamızın ve/veya mevzuatımızın gerekli gördüğü hallerde tarafınıza ek bilgilendirmeler yapılıyor olacaktır.

Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü:

HSBC’den bankacılık hizmeti almak/ürün temin etmek için, Bankamıza bizzat/vekiliniz/temsilciniz ile bildirdiğiniz veya Bankamızca yasalara uygun şekilde kısa mesaj (SMS), www.hsbc.com.tr web sitesi ve İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, Çağrı Merkezi, ATM kanalları aracılığıyla temin edilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede, veri sorumlusu sıfatı ile HSBC; kişisel bilgilerinizi kaydedecek, saklayacak, Bankacılık hizmetlerini devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda HSBC grubu (HSBC Holdings plc’yi ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder, “herhangi bir HSBC Grup üyesi” ifadesi de aynı anlamı taşır) dahil yine yurt içinde ve dışında mukim üçüncü kişiler ile (muhabir bankalar dahil olmak üzere) paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, size özel ve özgün hizmet verebilmek için paylaşmış olduğunuz bilgilerinizden faydalanarak ürün ve hizmet tasarlayabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı mağazalar, Üye İş Yeri POS kanalları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, direkt bankacılık, internet şubelerimiz, çağrı merkezlerimiz, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çevrimiçi (online) satış siteleri, tüm mobil uygulamalarımız, SMS kanalları, ATM’ler, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, PTT, Bankalararası Kart Merkezi gibi yöntemler ile Bankanın müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Ayrıca, Türk hukukunda uygulanabilir ve izin verilmiş olması şartıyla, HSBC ve HSBC Grup üyeleri Müşteri Bilgilerini (Müşterinin yaptığı işlemler, Müşterinin HSBC ürünlerini ve hizmetlerini kullanması ve Müşterinin HSBC Grup ile olan ilişkisi hakkında bilgiler dâhil olmak üzere) toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir. Müşteri Bilgileri doğrudan Müşteriden (veya kendisi adına hareket etmeye yetkili bir kişiden) istenebileceği gibi, HSBC veya HSBC Grup üyeleri tarafından veya bunların adına başka kaynaklardan da (kamuya açık bilgiler dâhil) toplanabilir, HSBC veya herhangi bir HSBC Grup üyesinin veya HSBC’nin hizmet aldığı 3. Kişilerin sahip olduğu diğer bilgilerle yerel mevzuatın elverdiği ölçüde birleştirilebilir veya bunlar kullanılarak üretilebilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Siz değerli müşterilerimizin verileri, Bankamız ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi (temel bankacılık hizmetleri, yatırım hizmetleri, saklama hizmetleri, sigorta işlemleri gibi farklı amaçları da kapsayacak şekilde) bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Bankamız ve dolaylı/doğrudan iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlar ile Bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

HSBC ayrıca aşağıdaki “Amaçlar” doğrultusunda kişisel verileri işler, yasaların elverdiği ölçüde 3. Kişilere aktarır: (a) Müşterinin istediği veya izin verdiği işlemler için hizmet sunarken, (b) Uyumluluk Yükümlülüklerini* karşılamak amacıyla, (c) Mali suç ve itibar riski yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirirken, (d) vadesi gelmiş ödemeleri Müşteriden tahsil ederken, (e) kredi kontrolleri yaparken ya da kredi referansları alırken/verirken, (f) HSBC veya HSBC Grubu bünyesindeki operasyonel gerekleri karşılamak amacıyla (kredi ve risk yönetimi, sistem veya ürün geliştirme/planlama, sigorta, denetim ve yönetim amaçları dâhil), (g) Müşteri adına hareket eden kişiler, ödeme alıcıları, lehtarlar, hesap namzetleri, aracılar, muhabir ve temsilci bankalar, takas merkezleri, takas veya ödeme sistemleri, piyasa tarafları, vergi yetkilileri, takas veya alım/satım kurumları, borsalar, Müşterinin hisse sahibi olduğu şirketler (bu hisseler Müşteri adına HSBC tarafından saklanıyorsa); (h) Her türlü HSBC şirket devri, şirket satışı, şirket birleşmesi veya şirket satın alma işlemiyle bağlantılı olarak; (ı) HSBC’nin Müşteri ile olan genel ilişkisini sürdürmek maksadıyla (Müşterinin ilgilenebileceği ürünlerin veya finansal hizmetlerin pazarlamasını veya tanıtımını yapmak ve pazar araştırması gerçekleştirmek dâhil), ve/veya diğer yasal yükümlülükler ve haklı gerekçeler gerektirdiğinde.

İşbu Bilgilendirme metninin “HSBC Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar” alt başlık konusunda yer verilen yerel resmi mercilerle paylaşılan kişisel veriler, amacına uygun şekilde Bankacılık, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Bankaları ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Bankamız, kişisel verilerinizi işleme amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler son cümleden muaftır.

Bilgileriniz mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun saklama süreleri sonunda ilgili düzenlemelere uygun olarak imha edilmektedir.

* “Uyumluluk Yükümlülükleri”: Türk Hukuku’nda uygulanabilir olmak şartıyla herhangi bir HSBC Grup üyesinin şunlara uygun davranma yükümlülüğünü ifade eder: (a) Yürürlükteki her türlü yerli veya yabancı kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, mahkeme kararı, kararname, tanzim kararı, direktif, yaptırım rejimi, mahkeme emri, herhangi bir HSBC Grup üyesi ile bir yetkili makam arasında akdedilmiş her nevi anlaşma, yetkili makamlar arasında akdedilmiş ve HSBC ya da bir HSBC Grup üyesi için geçerli olan anlaşma veya pakt (“kanunlar”) veya uluslararası kılavuz ya da şirket içi politika veya prosedürler, (b) Yetkili makamların her türlü (geçerli) talebi, Kanunların gerekli gördüğü raporlama, ticareti düzenleyici raporlama ve ifşa yükümlülükleri ya da diğer yükümlülükler ve (c) HSBC’nin müşterilerimizin kimliklerini teyit etmelerini gerektiren düzenlemeler anlamını taşır.

HSBC Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar:

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankamız ana hissedarı ile doğrudan ve dolaylı hissedarlarına, HSBC Grubu üyelerine, HSBC’nin yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde Bankamızca destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Bankacılık Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK, Hazine Müsteşarlığı, bankacılık hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yaptığımız muhabir bankalar gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel veriler aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları:

HSBC’ye başvurarak; a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini/yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

HSBC Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Açılacak sitenin politikaları kendi web sitemizin şart & koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sonraki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.

HSBC Kurumsal Bankacılık web sitesinden ayrılıyorsunuz.

Farklı sitenin politikaları kendi web sitemizin şart ve koşullarından ve gizlilik politikasından farklıdır. Sıradaki web sitesi yeni bir tarayıcı penceresi ya da sekmesinde açılacaktır.